مأموریت

ارتقاء سطح دانش، كارايی و توان شركت و كاركنان آن برای کار در حوزه‌های داخلی و خارجی در کلاس جهانی و ارائه خدمات مشاوره‌ای مهندسی و مدیریتی در پروژه‌های بزرگ صنعتی